uRADMonitor 510000AD
type:5 hw:103 sw:118 SBM20
radiation:40CPM
average:28CPM
voltage:370V (59%)
ip:10.42.64.6
http:200
JSON