uRADMonitor 510000AD
type:5 hw:103 sw:118 SBM20
radiation:0CPM
average:0CPM
voltage:366V (84%)
ip:10.42.64.6
http:200
JSON