uRADMonitor 510000AD
type:5 hw:103 sw:118 SBM20
radiation:32CPM
average:33CPM
voltage:374V (71%)
ip:10.42.64.6
http:200
JSON