uRADMonitor 510000AD
type:5 hw:103 sw:118 SBM20
radiation:48CPM
average:32CPM
voltage:378V (65%)
ip:10.42.64.6
http:200
JSON