uRADMonitor 510000AD
type:5 hw:103 sw:118 SBM20
radiation:22CPM
average:17CPM
voltage:371V (58%)
ip:10.42.64.6
http:200
JSON