uRADMonitor 510000AD
type:5 hw:103 sw:118 SBM20
radiation:31CPM
average:25CPM
voltage:368V (59%)
ip:10.42.64.6
http:200
JSON